Kooza World Tour

 

Montevideo, Uruguay.            08-Mar-2016 to 03-Apr-2016

Buenos Aires, Argentina.        20-Apr-2016 to 12-Jun-2016

Santiago, Chile.                         20-Jun-2016 to 31Jul-2016

Sydney, Australia.                     24-Aug-2016 to 13Nov2016

Brisbane, Australia.                  24-Nov-2016 to 08-Jan-20117

Melbourne, Australia.              19-Jan-2017 to 26-Mar-2017

Perth, Australia.                        12-Apr-2016 to 11-Jun-2017

Singapore                                   07/12/2017 to 08/27/2017

Shanghai, China                       10/01/2018 to 12/03/2017

Beijing, China                            12/17/2017 to 02/11/2018

Shenzhen, China                       03/01/2017 to 04/01/2018

Hong Kong, China                     04/19/2017 to 06/03/2018

Changsha, China                        06/29/2017 to 08/19/2018 

Seoul, South Korea                    11/03/2018 to 01/06/2019

Auckland, New Zealand           02/15/2019 to 03/24/2019

Valencia, Spain                           05/30/2019 to 07/07/2019

Gijon, Spain                                 07/31 2019 to 09/01/2019

Malaga, Spain.                            09/12/2019 to 10/13/2019

Madrid, Spain.                             10/24/2019 to 01/05/2020 

Kooza talita